Electronic Devices Research Group

People

Prof. Vijay Singh

Dr. Suresh Rajaputra

Sai Guduru

Raghu Mangu

Hongmei Dang

Bhavananda Reddy Nadimpally

Swetha Sree

Venkatesh Gutta

Evan Kraus

Josh Church

Joshua Shank

Brandon Issac

 

Group Alumni:

Srikanth Durgamohanty

Sri Harsha Moturu

Piao Liu

Carlos Jarro

Sam Nicaise

Brian Fei

Shripriya Darshini

Archana Jagarlamudi

Sandeep Marda

Srikanth Yanamagandla

Rakesh Kandibanda

Gautam Chintakula

Satishkumar Kandala

Srinivas Munigala

Dr. Sovannary Phok

Gayatri Sagi

Shounak Mishra

Patricia Clore

Praveen Sivakumar

Karen Sampson

Subhash Vallurupalli

Dr. Alberto Aguilera

Balaji Parthasarathy

Dharmashankar Rajagoplan

Saikanth Mahendra

Vignesh Ramachandran

Vishweswaran Jayaraman

Keith Loiselle

Gerald Thompson

Vivekanand Jayaraman

Srikalyan Sanagapalli

Vaishnavi Kothandaraman

Maxim Otrokov

Vinay Karunakaran